تفاوت مدیر موفق و ناموفق در میزان آگاهی و مهارت و نیروهای کارآزموده است ...

شما چگونه کسب و کار ، روابط مشتریان ، عملکرد نیروهای فروش ، سطح رضایت مشتریان ، میزان ورودی و خروجی آنها و هزاران معیار دیگری که در محیط کار خود به چشم نمی بینید را اندازه گیری می کنید تا سپس بتوانید آنرا مدیریت کنید...؟؟؟

مشاوره و آموزش مدیران و منابع انسانی برگزاری دوره ها و سمینارهای علمی

این نرم افزار، به کمک هرتیمی که بدنبال سازماندهی، فروش هوشمندانه و در نهایت ارتباطات انسانی موثر با مشتریست می شتابد.

افراد باهوش آموزش پذیر هستند...

اکنون زمان آن رسیده که مدیران جایگاه واقعی خود را کسب کرده و اهمیت مشتریان خود را به درستی نشان دهند.